Arbowet veranderd sinds 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Werknemers kunnen nu bijvoorbeeld makkelijker naar de bedrijfsarts stappen, en ze kunnen een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts dan degene die bij hun bedrijf is aangesloten.
De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet moet werkgevers en werknemers meer betrekken bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer.
Een andere nieuwe maatregel is dat iedere werknemer het recht heeft om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken om eventuele gezondheidsklachten te bespreken.
Deze nieuwe maatregelen zijn er om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen.
Meer over de nieuwe Arbowet vind je op https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/wijzigingen