Kamer, stem in met het abonnementstarief Wmo

In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) samen met andere belangenorganisaties voor de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. De stapeling van zorgkosten is voor veel mensen die langdurig zorg nodig hebben een groot probleem. Eigen bijdragen vormen vaak een groot deel van de kosten. Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo zet de regering een belangrijke stap om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

De Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, LOC, Mezzo, KBO-PCOB en Ieder(in) vragen in een brief aan de Kamer met klem of ze willen instemmen met de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019. Er zijn wel een aantal punten die rondom de invoering van het abonnementstarief extra aandacht vragen.

Wat is het abonnementstarief Wmo?
Als het abonnementstarief in de Wmo wordt doorgevoerd, dan zal iedereen maandelijks een vast bedrag aan eigen bijdrage betalen voor het gebruik van maatwerkvoorzieningen, ongeacht de hoeveelheid zorg en ondersteuning die wordt gebruikt. Met name voor middeninkomens is dit gunstig. Zij hebben nu bij hoog zorggebruik vaak te maken met enorme kosten. In veel gemeenten worden mensen met een laag inkomen al gecompenseerd, maar als je meer verdient, val je buiten de boot. Dat maandelijkse bedrag zal in 2019 €17,50 zijn. De maatregel die nu wordt genomen is een opmaat naar een wetswijziging (Wmo), die het abonnementstarief structureel moet regelen. Het doel is deze per 2020 in te voeren. Lees meer