ANBI-gegevens

Als ANBI-organisatie zijn wij graag zo transparant mogelijk. Vandaar dat wij ons jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante data online publiceren.

Naam van de instelling
MECVS Nederland

Fiscaal nummer
805175519

Post- of bezoekadres van de instelling
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum

Doelstelling van de ANBI
MECVS Nederland streeft de volgende doelstellingen na:

  • Informatieverstrekking over alle mogelijke aspecten van ME/CVS aan mensen met ME/CVS en hun omgeving, zorgaanbieders en aan geïnteresseerden.
  • Het bevorderen van lotgenotencontact tussen mensen met ME/CVS.
  • Het behartigen van de (collectieve en individuele) belangen van mensen met ME/CVS en hun omgeving, zowel naar zorgaanbieders als naar overheden.
  • Het bevorderen van een zo gunstig mogelijke maatschappelijke en individuele situatie van mensen met ME/CVS en hun omgeving.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Onze activiteiten in te delen in de volgende categorieën:

  1. Voorlichting en informatieoverdracht;
  2. Organiseren van lotgenotencontact;
  3. Belangenbehartiging;
  4. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Gelden worden geworven door middel van: leden/donateurs, giften, legaten, subsidie vanuit Fonds PGO, verkoop informatiematerialen en adverteren door derden in ons kwartaalblad MEdium (minimale inkomstenbron).

Lees hier het beleidsplan.

De functie en de namen van de bestuurders
Voorzitter: Theo Kuiphof
Penningmeester: Pieter Miedema
Bestuurslid: Jitze Reeder
Bestuurslid: Jaap-Jan Pieterman

Beloningsbeleid
Er geldt geen beloning voor bestuursleden. Zij kunnen alleen daadwerkelijk gemaakte reis- en andere onkosten declareren.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid van de medewerkers en de vaststelling van de beloning volgen wij de regeling CAO Ziekenhuis. Het bezoldigingsbeleid van de medewerkers wordt periodiek geactualiseerd.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download het jaarverslag 2023 (PDF)

Financiële verantwoording
Download de jaarrekening 2023 (PDF)

Gedragscode medewerkers
Vertrouwenspersoon: melding@mecvs.nl
Download de gedrags- en integriteitscode voor medewerkers (pdf)

Klachtenregeling
Download de klachtenregeling MECVS Nederland (pdf)

Reglement Vrijwilligers AdviesRaad (VAR)

De VAR is de vertegenwoordiging van alle vrijwilligers die voor ons werken. De Raad is een zelfsturend orgaan dat relaties onderhoudt met de leden van het Bestuur en de collega’s op ons kantoor.

Download het reglement van de VAR (pdf)