Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de ME/CVS-Stichting Nederland verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je donateur wordt van de ME/CVS-Stichting Nederland, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de ME/CVS-Stichting Nederland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. VERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

ME/CVS Nederland
Minckelersstraat 71
1223 LD Hilversum

Telefoon: 035-6211318
KvK-nummer: 41206783

De functionaris donateurbeheer is bereikbaar via info@mecvs.nl.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKT DE ME/CVS-STICHTING NEDERLAND EN VOOR WELK DOEL

2.1 In het kader van het donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor-en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  2. adresgegevens eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld social media accounts

2.2 De ME/CVS-Stichting Nederland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, aan-en afmelden ten behoeve van certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  2. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de ME/CVS Stichting Nederland.
  3. Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen – bijvoorbeeld van de donateursbijdrage, cursussen, trainingen, bestellingen of afgenomen diensten – af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de ME/CVS-Stichting Nederland en je te informeren over de ontwikkelingen van de ME/CVS-Stichting Nederland.

2.4 De ME/CVS-Stichting Nederland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mailnieuwsbrief te sturen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de ME/CVS-Stichting Nederland. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. BEWAARTERMIJNEN

De ME/CVS-Stichting Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap(pen) tot maximaal drie jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN VERWERKERS

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de ME/CVS-Stichting Nederland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de ME/CVS-Stichting Nederland gebruik van diensten van derden; de zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten.

5. INZAGERECHT, VERWIJDERING EN VRAGEN KLACHTEN

5.1 Via de donateursadministratie van de ME/CVS-Stichting Nederland kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De ME/CVS-Stichting Nederland zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de donateursadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de ME/CVS-Stichting Nederland je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze donateursadministratie via info@mecvs.nl.

6. WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.